( bǐ jiān suí zhǒng )

比肩随踵

【成语解释】
成语名字:

比肩随踵

成语发音:

bǐ jiān suí zhǒng

产生年代:

古代

反义词:

断断续续

成语出处:

《韩非子 难势》;“且夫尧、舜、桀、纣千世而一出,是比肩随踵而生也,世之治者不绝于中。”

成语用法:

作谓语、定语、状语;指连续不断