( bù kàn fó miàn kàn jīn miàn )

不看佛面看金面

【成语解释】
成语名字:

不看佛面看金面

成语发音:

bù kàn fó miàn kàn jīn miàn

成语繁体:

不看佛靣看金靣

常用程度:

一般

产生年代:

当代

近义词:

不看僧面看佛面

成语出处:

王统照《银龙集·站长》:“我如果是个连长,或是个把书记官,不看佛面看金面,还有这场事?”

成语用法:

作谓语,分句;形容宽容某人或某事