( bù kuì wū lòu )

不愧屋漏

【成语解释】
成语名字:

不愧屋漏

成语发音:

bù kuì wū lòu

常用程度:

一般

产生年代:

古代

反义词:

暗室欺心

成语出处:

《诗经 大雅 抑》:“相在尔室,尚不愧于屋漏。”毛传:“西北隅谓之屋漏。”

成语用法:

动宾式;作谓语;形容为人正直

成语例句:

知化则善述其事,穷神则善继其志,不愧屋漏不无忝,存心养性为匪懈。(《宋史 张载传》)