( bīng lái jiàng yíng shuǐ lái tǔ yàn )

兵来将迎,水来土堰

【成语解释】
成语名字:

兵来将迎,水来土堰

成语发音:

bīng lái jiàng yíng shuǐ lái tǔ yàn

成语繁体:

兵來將迎,水來土堰

常用程度:

一般

产生年代:

古代

成语出处:

元 高文秀《渑池会》楔子:“自古道兵来将迎,水来土堰,他若领兵前来,俺这里领兵与他交锋。”

成语用法:

作宾语、定语、分句;指根据具体情况对付