( bù míng zé yǐ,yī míng jīng rén )

不鸣则已,一鸣惊人

【成语解释】
成语名字:

不鸣则已,一鸣惊人

成语发音:

bù míng zé yǐ,yī míng jīng rén

成语繁体:

不鳴則已,一鳴驚人

常用程度:

常用

产生年代:

古代

成语出处:

西汉·司马迁《史记·滑稽列传》:“此鸟不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。”

成语用法:

作谓语、定语;用于人的表现