( bái shǒu běi miàn )

白首北面

【成语解释】
成语名字:

白首北面

成语发音:

bái shǒu běi miàn

成语繁体:

白首北靣

产生年代:

古代

近义词:

好学不倦

成语出处:

隋 王通《中说 立命》:“琼曰:‘夫子十五为人师焉,陈留王孝逸,先达之傲者也,然白首北面,岂以年乎?琼闻之,德不在年,道不在位。’”

成语用法:

联合式;作谓语;形容好学不倦