( bù chī bù lóng,bù chéng gū gōng )

不痴不聋,不成姑公

【成语解释】
成语名字:

不痴不聋,不成姑公

成语发音:

bù chī bù lóng,bù chéng gū gōng

成语繁体:

不癡不聾,不成姑公

常用程度:

一般

产生年代:

古代

成语出处:

《南史·庾仲文传》:“言‘仲文贵要异他尚书’,又云‘不痴不聋,不成姑公’。敢作此言,亦为异也。”

成语用法:

作宾语、定语、分句;用于劝诫人