( è lóng bù dòu dì tóu shé )

恶龙不斗地头蛇

【成语解释】
成语名字:

恶龙不斗地头蛇

成语发音:

è lóng bù dòu dì tóu shé

成语繁体:

惡龍不鬥地頭虵

常用程度:

一般

产生年代:

古代

近义词:

强龙不压地头蛇恶龙不斗当方蛇

成语出处:

明 冯梦龙《醒世恒言》第七卷:“大官人休说满话!常言道:恶龙不斗地头蛇。”

成语用法:

作宾语、定语;用于口语