( gǔ zào )

鼓造

【词语解释】
词典名字:

鼓造

词典发音:

gǔ zào

词典解释:

枭。一说,虾蟆。《淮南子·说林训》:“兰芝以芳,未尝见霜;鼓造辟兵,寿尽五月之望。” 高诱 注:“鼓造,盖谓梟。一曰虾蟇。今世人五月望作梟羹,亦作虾蟇羹。”