( shǔ mín )

黍民

【词语解释】
词典名字:

黍民

词典发音:

shǔ mín

词典解释:

指蚊蚋。 晋 崔豹 《古今注·问答释义》:“ 河内 人并 河 而见人马数千万,皆如黍米,游动往来,从旦至暮。家人以火烧之,人皆是蚊蚋,马皆是大蚁。故今人呼蚊蚋曰黍民,名蚁曰元驹也。”