( mò zhào )

默照

【词语解释】
词典名字:

默照

词典发音:

mò zhào

词典解释:

静默观照。 明 唐顺之 《吏部郎中薛西原墓志铭》:“先生之学无所不窥,不名一家。中岁始好养生家言,自是,絶去文字,收歛耳目,澄虑默照。如是者若干年,而卒未之有得也。”