( mò niàn )

默念

【词语解释】
词典名字:

默念

词典发音:

mò niàn

词典解释:

(1)默读,默诵。默念一首古诗。(2)默思,默想。默念童年情景,如在昨日。

反义词:

诵读

词语出处:

1.默默考虑;暗中思考。 唐 孟郊 《寒溪》诗之三:“独立欲何语,默念已酸嘶。” 宋 郭彖 《睽车志》卷四:“有一僧默念数岁前,士人隣居,久之不告而去。物色访之,得之 湖 湘 间。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·田七郎》:“当夜默念,疑必此人。”