( dǐng chū )

鼎出

【词语解释】
词典名字:

鼎出

词典发音:

dǐng chū

词典解释:

谓相继成名于世。 元 刘祁 《归潜志》卷八:“ 赵闲闲 晚年,诗多法 唐 人 李 杜 诸公,然未尝语於人。已而 麻知几 、 李长源 、 元裕之 辈鼎出,故后进作诗者争以 唐 人为法。”