( dǐng xīng )

鼎兴

【词语解释】
词典名字:

鼎兴

词典发音:

dǐng xīng

词典解释:

兴盛。 宋 沉括 《梦溪笔谈·官政一》:“又召诸佛寺主首諭之曰:‘饥嵗工价至贱,可以大兴土木之役。’於是诸寺工作鼎兴。” 清 曾国藩 《新宁刘君墓碑铭》:“吾以人情为田,以培养士类为种。耕不计年,穫不计世。庸詎知留貽子孙者,不更大乎?逮君没而门内鼎兴。” 清 薛福成 《出使四国日记·光绪十七年二月初三》:“盖自 罗马 衰灭,而 法 、 英 、 俄 、 德 诸国始鼎兴焉。”

成语繁体:

鼎興