( bì miǎn )

鷩冕

【词语解释】
词典名字:

鷩冕

词典发音:

bì miǎn

词典解释:

古礼服。鷩衣而加冕,为 周 天子与诸侯的命服。 北周 宗 周 礼,复行鷩衣鷩冕。 唐 代为二品之服。 宋 代诸臣祭服有鷩冕。 宋 以后渐废。《周礼·春官·司服》:“王之吉服……享先公饗射,则鷩冕。” 郑玄 注:“鷩,画以雉,谓华虫也。其衣三章,裳四章,凡七也。”《新唐书·车服志》:“鷩冕者,二品之服也。”《宋史·舆服志四》:“今天子六服,自鷩冕而下,既不亲祠,废而不用。”